Menu
;

Disclaimer

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Als u de website i-teamglobal.com bezoekt, en de services of informatie bekijkt, opent of anderszins gebruikt, die u hebt gemaakt, verzameld, gecompileerd of verzonden naar i-teamglobal.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Servicevoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan onze Voorwaarden, is uw enige optie de services van i-teamglobal.com niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken. U begrijpt, stemt in en erkent dat deze Voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en i-teamglobal.com en dat uw gebruik van i-teamglobal.com uw bindende aanvaarding van deze overeenkomst aangeeft.

2. Dienstverlening

U stemt ermee in en erkent dat i-teamglobal.com het recht heeft om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u de diensten aan te passen, te verbeteren of stop te zetten, zelfs als dit ertoe kan leiden dat u geen toegang krijgt tot de informatie die erin staat. Verder stemt u ermee in en erkent u dat i-teamglobal.com gerechtigd is u diensten te verlenen via dochterondernemingen of gelieerde instanties.

3. Eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat i-teamglobal.com bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie kan bevatten, inclusief handelsmerken, servicemerken en patenten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en internationale intellectuele-eigendomsverdragen. i-teamglobal.com geeft u toestemming om delen van de inhoud te bekijken voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onze inhoud mag niet worden verkocht, gereproduceerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken, servicemerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle verdere rechten die niet specifiek hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

4. Verstrekte inhoud

Wanneer u inhoud verstrekt aan i-teamglobal.com, verleent u tegelijkertijd i-teamglobal.com een onherroepelijke, mondiale, royaltyvrije gebruiksrecht voor het wereldwijd publiceren, weergeven, wijzigen, distribueren en beschikbaar maken van uw inhoud. U bevestigt en garandeert dat u de vereiste bevoegdheid hebt om het bovenstaande gebruiksrecht aan i-teamglobal.com te verlenen.

5. Beëindiging van de overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst blijven voor altijd van kracht totdat ze door een van de partijen zonder kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook worden beëindigd. Voorwaarden die permanent blijven gelden, worden niet beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

6. Disclaimer van garanties

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van i-teamglobal.com volledig op eigen risico is en dat onze services worden aangeboden "als zodanig" en "als beschikbaar". i-teamglobal.com geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie, goedkeuring of verklaring met betrekking tot de werking van de i-teamglobal.com-website, informatie, inhoud, materialen of producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid, en garanties dat toegang tot of gebruik van de service ononderbroken of foutloos zal zijn of dat gebreken in de service zullen worden gecorrigeerd.

7. Beperking van de aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat i-teamglobal.com en haar dochterondernemingen of gelieerde instanties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale incidentele of gevolgschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade voor winstverlies, zakelijke onderbreking, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma's of informatie of ander immaterieel verlies als gevolg van het gebruik van of het onvermogen om de service of informatie te gebruiken, of een permanente of tijdelijke stopzetting van een dergelijke service of toegang tot informatie, of het verwijderen of beschadigen van inhoud of informatie, of het niet opslaan van inhoud of informatie. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of i-teamglobal.com al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, wordt de aansprakelijkheid van i-teamglobal.com beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

8. Externe inhoud

i-teamglobal.com kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden, advertenties of websites. U erkent en stemt ermee in dat i-teamglobal.com niet verantwoordelijk is voor en geen goedkeuring verleent aan advertenties, producten of bronnen die beschikbaar zijn via dergelijke bronnen of websites.

9. Jurisdictie

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het grondgebied dat uitsluitend wordt bepaald door i-teamglobal.com om juridische kwesties op te lossen die voortvloeien uit deze overeenkomst of verband houden met uw gebruik van i-teamglobal.com. Als de bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd en blijven de overige Voorwaarden van kracht.

10. Volledige overeenkomst

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bovenstaande voorwaarden de volledige algemene overeenkomst tussen u en i-teamglobal.com vormen. Er kunnen voor u aanvullende Algemene voorwaarden van toepassing zijn wanneer u andere diensten, gelieerde services of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of opent.

11. Wijzigingen in de voorwaarden

i-teamglobal.com behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze worden gepubliceerd